Apie mus

Plungės pramonininkų sąjunga (PPS) įkurta 1995 metais. Šiandien PPS vienija 20 Plungės, Rietavo bei Kretingos savivaldybių įvairių pramonės šakų ir teikiamų paslaugų įmones, mokymo įstaigas ir aktyviai atstovauja jų interesus.

PPS nariai atlieka svarbų vaidmenį stiprinant Lietuvos ekonomiką ir didinant jos konkurencingumą. Sąjunga matoma ir girdima valdžios institucijose, verslo bendruomenėje bei visuomenėje.

Plungės pramonininkų sąjunga yra laisvanoriška, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, teritoriniu principu jungianti veikiančias visų nuosavybės formų pramonės ir kitas gamybinės paskirties bei paslaugas teikiančias įmones.

PPS Pradžia

Nuo pat pirmų dienų…

Nuo pat pirmų dienų PPS darė teigiamą įtaką Plungės rajono vystymuisi. Sąjungos nariams daug vertingų patarimų davė ir tiesiogiai padėjo tuometinis Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, vienos iš didžiausių Lietuvos įmonių „Achemos koncernas“ prezidentas, dr. Bronislovas Lubys.

Plungės pramonininkų sąjunga siekia sudaryti palankias sąlygas pramonės ir gamybinės paskirties įmonių veiklai ir vystymui, atstovauti savo narių interesus valstybinėse bei tarptautinėse struktūrose, skatinti bendradarbiavimą tarp sąjungos narių, sprendžiant žaliavų įsigijimo, energijos aprūpinimo, naujų rinkų paieškos gaminamai produkcijai klausimus, organizuoti ir remti gamybinius, socialinius, kultūrinius bei sporto projektus Plungės mieste ir už jos ribų.

Narystės sąjungoje privalumai

  • Dėl savo ilgametės veiklos ir sukauptos patirties PPS turi užmezgusi glaudžius ryšius su įvairiomis vietos ir valstybinėmis institucijomis, todėl nuolat efektyviai jose atstovauja savo narių interesus.
  • PPS kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija periodiškai organizuoja tematinius pasitarimus ir susitikimus su Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, ministerijų, diplomatinių atstovybių, teisės ir mokslo sričių atstovais.
  • PPS profesionaliai vykdo teisės aktų monitoringą ir prisideda prie teisės aktų tobulinimo, reguliariai teikia oficialius pasiūlymus, aktualius savo nariams.
  • PPS nariai gauna aktualią ir verslo plėtrai naudingą informaciją.
  • PPS nariai gali deleguoti savo atstovus į jų verslui aktualius valstybinės ir vietos valdžios sudaromus komitetus, komisijas ir darbo grupes, kuriuose dalyvauti teisę turi PPS.
  • PPS nariai gali dalyvauti sąjunga formuojamose darbo grupėse, kurios organizuoja sąjungos narių susitikimus ir diskusijas verslui aktualiais klausimais ir analizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų poveikį verslui: remiantis diskusijos metu išsakytais pasiūlymais formuluojami pasiūlymai, kurie teikiami LR Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms ir kitiems teisės aktų rengėjams, gali dalyvauti ES normatyvinių teisės aktų rengime.